Om skiffer

Skiffer är natursten och ett miljövänligt material som bryts i dagbrott. Skiffer är en stentyp som kan delas in i flera undergrupper baserat på petrografiskt innehåll d.v.s. vad stenen består av. En skiffer kan exempelvis vara av typen lerskiffer, fyllitskiffer eller kvartsitskiffer. Det som är kännetecknande är snarast att den bildats genom lager av sediment som pressats samman. Dessa lager har sedan genom stark hetta genomgått en metamorfos, en omvandling, för många miljoner år sedan och blivit ett homogent material. Denna tillblivelseprocess med sediment i lager på lager är det som ger skiffern sitt kännetecken, att den kan klyvas.

Skiffer finns i fler ytbehandlingar än många andra stenar då den vid sidan av ytorna sågad, flammad, borstad och polerad även finns i naturlig klovyta. Klovytan kan se mycket olika ut beroende på vilken typ av skiffer det är. Lerskiffer har klov som kan vara helt blanka till nästan träfiberaktigt linjerade medan Offerdal, som är en kvartsitskiffer, har en klovyta med mycket struktur som också glimrar aningen. Fyllitskiffer har ett mer jämnt klov med enstaka nivåskillnader. Exempel på fyllitskiffer är Oppdal och Otta skiffer samt Brasiliansk skiffer. Skiffer finns i många olika färger, strukturer och kvalitet och det räcker inte att veta vilket typ en skiffer är för att bedöma om den är av hög eller låg kvalitet.

Olika sorters skiffer

Sorter av samma typ (ex fyllitskiffer, lerskiffer, kvartsitskiffer) skiljer sig nämligen ofta mycket åt i egenskaper och kvalitet. Generellt kan man säga att exempelvis brasiliansk fyllitskiffer inte lämpar sig utomhus i vårt klimat, medan Otta och Oppdal, som också är fyllitskiffer, är bland de mest resistenta stensorter som finns.

Lerskiffer kan låta som en ömtålig sort men så är det inte. Heather och Dark Blue Grey från Welsh Slate är mycket resistenta och har legat på historiska byggnader i sekler, medan lerskiffer från Dalsland och många skifferbrott i Portugal inte är lämpliga material på tak och fasad. Generellt kan man också säga att det kan vara svårt att säkerställa att skiffer från Asien håller den kvalitet som krävs för att klara vårt klimat.

Att testa skiffer

Vid inköp av skiffer är det viktigt att förvissa sig om att inköpt sten är lämplig för avsedd applikation. En stark indikation är vad stenen har för vattenabsorption och hur den förändras i fryscykler. Självklart måste informationen också komma från en trovärdig källa som exempelvis testinstitutet RI.SE i Sverige, eller annat europeiskt testinstitut.

Egenskapen som skiffer har att den går att klyva gör att den lämpar sig att göra tunnare plattor av, som takskiffer. Takskiffer är tunnare plattor som monteras i överlapp på tak och fasad med krok på läkt eller plåtprofil.

När det finns en harmoniserande EN-standard krävs en CE-märkning. EN-standarden för takskiffer inom Europa är EN12326. Skiffer som kommer från länder utanför Europa testas enligt andra standarder och CE-märkning är inte ett krav.

Social hållbarhet

Stenindustrin världen över har, precis som många andra industrier, väldigt olika nivåer på arbetsförhållanden. Det gör att vi avhåller oss från att handla med länder kända för att strunta i exempelvis mänskliga rättigheter. Vi handlar med några få leverantörer som vi har tät kontakt med och besöker regelbundet. De skifferproducenter vi handlar vår skiffer av finns i Spanien, England, USA, Norge och Sverige.

Livscykelanalys

Vill du läsa mer om hållbara fasadmaterial? I examensarbetet Miljömässigt hållbara material för bostadshus, skrivet vid Institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, görs en jämförelse mellan olika fasadmaterial m.a.p. miljö.

Efter att skiffern hämtats i dagbrott färdigställs den med maskin och för hand. Här är Welsh Slate’s fabrikslokaler i England.

Nordskiffer AB är medlemmar i Stenindustriförbundet.

Naturstensloggan intygar det ekologiska mervärdet: “ Det åtgår ingen eller mycket lite värmeenergi vid tillverkningen, inga kemiska tillsatser används, inga emissioner avges och stenen har lång livslängd