Allmänna villkor

Teknik & Info / Allmänna villkor

NORDSKIFFER AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KÖP OCH LEVERANS

RESERVATIONER
Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar om oförutsedda kostnadsförändringar sker för råvaror, energi, valuta och fraktkurser eller dylikt under året, samt för mått, viktändringar och eventuella tryckfel. Fel i vara anses ej föreligga vid mindre avvikelser i mått, vikt, struktur, färg och andra mindre avvikelser jämfört med katalog eller broschyrmaterial. Vi förbehåller oss rätten att öka beställd mängd till hela produkter/hela pallar. Vi betraktar effekterna på grund av eller i samband med covid-19 ( coronavirus ) som force majeure, oavsett förutsägbarhet och tidpunkt för vår bekräftelse.

ORDERBEKRÄFTELSE
För att undvika fel i samband med beställningen skall köparen snarast kontrollera att orderbekräftelsen inte innehåller några ändringar i förhållande till beställningen. Ev felaktigheter skall omgående meddelas säljaren, i annat fall gäller de artiklar och kvantiteter som angivits i orderbekräftelsen.

FAKTURERINGSKOSTNAD
Som ett led i vårt miljöarbete kommer vi i första hand att skicka e-faktura. För detta krävs att köparen skickar en aktuell e-postadress till faktura@nordskiffer.com

BETALNING
Om ej annat avtalas sker fakturering 30 dagar netto i takt med utförda leveranser. Dröjsmålsränta vid försenad betalning debiteras i enlighet med räntelagen. Varan förblir säljarens egendom till dess den blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

BESTÄMMELSER FÖR KÖP AV VAROR
Där ej annat framgår gäller ABM 07. Avvikelser från säljarens bestämmelser måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Dessa allmänna bestämmelser är avsedda som tillägg och ändring till ABM 07 och har företräde framför ABM 07. ABM 07 punkt 24 utgår och ersätts med följande: Ansvarar säljaren för fel i varan, är säljaren även skyldig ersätta skada, som uppkommer genom felet. Säljarens ersättningsskyldighet ska vara begränsad till ett sammanlagt belopp om 15 % av köpesumman. Säljaren ansvarar dock inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust. Säljaren ansvarar inte heller i något fall för köparens ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Säljarens ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda och köparen kan inte rikta andra ekonomiska anspråk mot säljaren med anledning av fel. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om denne gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om säljaren kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 10 i ABM 07 och säljaren meddelat köparen detta enligt vad som anges i samma punkt. Mindre repor och märken kan uppstå under transport och detta är inte att anse som ett fel. Natursten är en naturprodukt och avvikelser i färg och struktur samt utfällningar och fossiler kan förekomma. Eftersom detta är naturligt och inte påverkar produktens kvalitet och är det därför inte reklamations grundande. Utfällningen försvinner i regel av sig själv och fossiler bleknar vanligtvis med tiden.

GARANTI SKIFFER
Producenterna av skiffer lämnar 10-100 års garanti. Förfrågan om garantidokument ska ställas till säljaren i samband med att vara levereras, senast inom 30 dagar efter leverans.

RETURER
Om inget annat överenskommits återköps ej levererad vara av säljaren.

BESTÄMMELSER FÖR LEVERANS
Leverans sker vanligtvis LOK – Levereras Olossat Köparen. I det fall köparen hindras att ta emot varan i rätt tid ska denne skriftligen meddela säljaren om detta, senast 10 vardagar före överenskommen leveranstid. I det fall säljaren upplåter uppställningsplats för vara debiteras kostnad för uppställningsyta. Om säljaren ej meddelas skriftligen senast 10 dagar före planerad leverans har säljaren rätt till ersättning för den skada denne lider. Omständigheter som till exempel trafik och väntetider gör att angivna tider är preliminära och utgör inget åtagande om exakt tidpunkt. Vi friskriver oss för försening av leveranser, vilka orsakas av väderförhållanden, strejk, screening eller annat stopp som ligger utanför vår kontroll.

AVROPSTIDER
Enligt överenskommelse.

FRAKTBERÄKNING
Kostnader för frakt är preliminära till dess att leveransdatum är fastställt och leveransen är bokad. Förändringar av skatter, drivmedelstillägg eller andra avgifter påverkar kostnaden. Ändrad frakt och leverans kan påverka kostnaden. Normalt räknas fraktdragande vikt utifrån verklig vikt inklusive pallvikt.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Säljaren har rätt att i efterhand debitera merkostnader för tilläggstjänster som utförts i samband med leverans och som ej bokats vid beställningstillfället, exempelvis lossning.

Nordskiffer AB 2020 04
(med reservation för ändringar)