Bättre akustikbild med skifferfasad

Teknik & Info / Skiffer / Bättre akustikbild med skifferfasad

Skifferfasad monterad med Nordclad

Skanskas projekt brf Solgränd i Nya Hovås med takskiffer Nordskiffer Svart, monterade i fasadsystemet NordClad.

Ljudvågor bryts av skifferns struktur

Puls, liv, rörelse, kulturutbud och dynamik – många är fördelarna som lyfts fram med storstäder. En av baksidorna är bullret som trafik och folkliv för med sig.

Bilvägar som går genom tättbebyggda områden, innegårdar med lekplatser och förskolor, restaurangen, nattklubbar och uteserveringar är några av de saker som lyfts fram som källor.

En arkitektonisk trend har under många år varit släta ytor. Puts eller skivmaterial av till exempel fibercement, glasfasader och inglasade balkonger. De släta ytorna gör att ljudvågorna kan studsa i princip oförändrat och det skapar bullernivåer som kan uppfattas som obehagliga, stressande och, om det är riktigt höga, orsaka hörselbesvär.

En yta med struktur, som takskifferplattor med naturyta, hjälper till att bryta av ljudvågorna och ljudet avklingar snabbare.

På en innergård såväl som vid en trafikerad väg är det en fördel att välja material med struktur. Takskifferfasad, där plattorna har en lätt vinkling uppåt tack vare överlappet, är alltså ett mycket bra val.

Takskiffer på fasad från Nordskiffer

Naturstenen skiffer sitter på fasaderna på Svartedalsskolan i Göteborg. Nordskiffer Samaca Multicolor är namnet på takskifferplattorna. En bullrig skolgård kan få en bättre ljudbild med ett smart fasadmaterial som skiffer.

Vad är ljud?

Ljud brukar beskrivas som vibrationer men det är egentligen förtätningar och förtunningar av luften. Luftmolekylerna knuffar på varandra, så att de trängs ihop, eller sprids ut. Det illustreras som vågor.

 • Ljud som absorberas omvandlas till värme.
 • Ljudtryck mäts normalt sett i pascal.
 • Ljudtrycksnivå redovisas i decibel som är en logaritmisk skala. Detta för att kunna relateraljudtrycket till hur högt örat faktiskt uppfattar att det låter.
 • Det lägsta vi kan höra är normalt 0 dB och det högsta vi kan höra är ungefär 130 dB innanhörselskador börjar utvecklas.
 • Normal samtalston är ungefär 60-70 dB.

Utdrag ur Brekke & Strand föredrag under Naturstensdagen 2020

Takskiffer Nordskiffer Grön på tak och fasad

I storstadsmiljö med ljud från väg- och spårtrafik, restauranger, byggarbetsplatser etc är det klokt att välja ett fasadmaterial som bryter av ljudvågorna för att få ljudet att snabbare avklinga. Tegnérs Torn i Stockholm är beläget mitt i smeten nära Stockholm Centralstation, som sägs vara den mest trafikerade stationen i Norden.

Vad är buller?

”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar hälsan negativt”

Def. Europeiska miljöbyrån

Definitionen av buller är alltså beroende på person, plats, situation och varaktighet. Påverkan på hälsan kan yttra sig i huvudvärk, trötthet, magbesvär, nedstämdhet men också en ökad risk för sömnstörning, hörselskador, höjt blodtryck, talmaskering och försämrad inlärning.

De vanligaste bullerkällorna är:

I takt med att vi förtätar i städerna och bygger om större bostäder till flera mindre ökar risken för buller i hemmamiljön. Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har samlat mycket information på sina hemsidor. Ta en titt där om du vill ha vägledning.

Vibrationer är inte buller men det finns riktvärden för när vibrationer anses vara skadliga för personer och/eller byggnader. Vibrationer från vägtrafik skriver Trafikverket om.

Här sitter Nordskiffer Castillo i enkeltäckning på fasaderna, samt dubbeltäckning på gavelspetsarna. Bilden visar Klaras Hus som är Stenungsundshems fastighet med 7 våninggar. Skifferplattorna är monterade med krok i fasadsystemet NordClad.

Vem bestämmer hur mycket det får bullra?

Det finns riktlinjer, lagar och regler för hur mycket det får bullra. De har alla till syfte att skydda människor och skapa hälsosamma ljudmiljöer. När det kommer till olika typer av byggnationer är det skilda instanser och sakkunniga som avgör hur mycket det får bullra. Här följer några exempel:

Nya eller väsentlig ombyggnation av vägar och järnvägar:

Byggnation av bostäder och lokaler:

Annat buller än från trafik regleras av:

 • Naturvårdsverket – Industribuller och buller från byggarbetsplatser
 • Miljödomstolen
Isärdragen montage i dubbeltäckning med Lugano skiffer - Slätpricken

Bullriga innergårdar kan vara ett problem i tättbebyggda områden. Särskilt som trenden att ha släta fasader har vuxit sig stark. Reflexionen som innebär att  ljudvågorna studsar mellan väggarna och kan dröja sig kvar länge om fastigheterna är höga, kan utgöra ett problem för boende. På bilden Slätpricken i Västerås med takskifferfasad i särdragen dubbeltäckning.

Fasadutformning på innergårdar

Det är flera faktorer som påverkar ljudbilden på en innergård. De vinklar som finns och hur byggnaderna är placerade i förhållande till varanda. Om det finns avskärmningar. Om ytorna är släta av exempelvis puts eller fibecementplattor, eller om ytorna har en struktur som med trä eller tegel, och ytterligare om fasadmaterialet är vinklat åt något håll, som till exempel med takskifferplattor som monteras med ett överlapp.

Hus klätt med takskiffer på fasad, Samaca Multicolor

Genom att använda takskifferplattor på fasaderna minskar risken för reflexion av ljudvågorna. Ljudet bryts av och avklingar snabbare med den naturliga strukturen i skiffret. Montaget med överlapp ger en lätt vinkling uppåt, vilket också bidrar till en bättre ljudmiljö. Gesällen i Kalmar är omgärdad av andra fastigheter och trafik. Takskiffer Nordskiffer Samaca Multicolor på fasaderna.

Skapa god ljudmiljö med skifferfasad

Som fastighetsägare kan du komma tillrätta med en bullrig innegård med relativt enkla medel. Ett exempel är att klä fasadytan med takskifferplattor. Om du har två släta fasadytor mittemot varandra räcker det vanligtvis med att klä den ena sidan, eller endast delar av den ena fasadytan.

Skiffrets naturliga struktur bryter av ljudet och på grund av att takskifferplattorna på fasad monteras med ett överlapp i ovankant uppstår en lätt vinkel uppåt. Detta hjälper ljudet att brytas upp och snabbare avklinga.

Vid trafikerade vägar är det också en god idé att klä fasaden med ett naturligt skivmaterial. Ett bra komplement till takskifferfasaderna kan vara att glasa in balkongerna. Enligt akustikexperterna Brekke & Strand kan inglasning 5 dB minskning i buller från väg. Även fönster släpper igenom ljud, så att höja ljudisoleringen på fönster är även det ett bra komplement.

Röd takskiffer - Haninge, Stockholm montage i enkeltäckning

Brf Framsidan i Haninge, med Nordskiffer Röd i enkeltäckning. Fasadsystemet NordClad för takskifferplattor.

Ljudnivåer mäts i dB

Det är inte helt enkelt att ha koll på vad ljudnivåer som anges i dB betyder. Decibel-skalan sträcker sig från 0 till 194. Normal samtalston ligger på 60 dB. Denna lista kommer från Brekke & Strand:

 • 0 dB, Svagast uppfattbara ljud
 • 10 dB, Porlande bäck, vindens sus
 • 20 dB, Prasslande löv, viskning
 • 30 dB, Genomsnittlig videoprojektor
 • 40 dB, Radio på låg volym
 • 50 dB, Lågmält samtal
 • 60 dB, Normal samtalston
 • 80 dB, Cafélokal
 • 90 dB, Skrik, vrål
 • 110 dB, Nattklubb, diskotek
 • 120 dB, Konsert, propellerplan – Risk för hörselskador
 • 130 dB, Smärtgräns!
 • 140 dB, Jetmotor – Grava hörselskador
 • 180 dB, Kanonskott – Trumhinnan spricker
 • 194 dB, Högsta ljudnivå som kan uppträda
Nordskiffer Röd dubbelläggning

Att montera takskifferplattor på bulleravskärmare är smart. Bullerplank med skiffer är inte bara estetiskt snyggt, det bryter av ljudvågorna på ett föredömligt vis, är enkelt att klottersanera och håller länge. På bilden den takskiffer Nordskiffer Röd i dubbeltäckning.

Bullerplank med skiffer

Allt fler besväras av buller i takt med att vi bygger tätare och trafiken ökar. Det gäller såväl inomhus i hem och på kontor, som utomhus i privata trädgårdar och offentliga parker.

Genom att bygga bulleravskiljare går det att komma tillrätta med bullerproblematik, men det är som avgörande är hur avskiljarna byggs. I en dokumentation från Länsstyrelsen  går att läsa följande om orsaker och åtgärder när det gäller buller från vägtrafik:

 • Vägutformning. Vägens lokalisering och utformning är avgörande för hur bullret sprids. Bygg vägen lågt om området är bullerkänsligt.
 • Markdämpning. Mjuk mark mellan väg och mottagare dämpar ljudet. Grus och asfalt mellan källa och mottagare kan ersättas med växtlighet eller gräsyta.
 • Bulleravskärmare. Akustiska kraven på bulleravskärmning är att den skall vara helt tät, bryta siktlinjen mellan bullerkälla och mottagare, tillräckligt hög och stabil samt ha tillräcklig utbredning i längsled.
 • Fasadåtgärder. Fönster med högre isoleringsvärde och tätning längs karmar dämpar buller. Vid hög bebyggelse nära väg kan man använda fasadåtgärder.

En fasadåtgärd kan vara att klä den egna fasaden alt den motsatta fasaden med  ett ytskikt som hjälper till att bryta ljudvågorna. Takskifferfasad har en reducerande effekt på buller när det gäller reflexion, dvs hur ljudvågorna studsar mellan ytor.

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig!